Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Ďakujeme za Vašu dôveru a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré ste museli uviesť pri realizácii objednávky. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so Zákonom č. 428/ 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám, okrem externého dopravcu, ktorému sú poskytnuté v takom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

 

Rešpektujeme a chránime vaše súkromie 

– neposkytujeme tretím stranám vaše osobné údaje, okrem rozsahu potrebného na doručenie    tovaru

– prístup k osobným údajom majú len autorizované osoby

– všetci zamestnanci RODINKA SHOP, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi    boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

Pre zabezpečenie kvalitných služieb, potrebujeme niekoľko informácií:

Vyžadujeme iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky   (podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie). Telefónne číslo nezneužívame, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu zasielame potvrdenie o prijatí objednávky a priebežný stav vybavovania Vašej objednávky, prípadne novinky, akcie, ak s tým súhlasíte pri registrácii.

 

Bezpečné internetové bankovníctvo

Pri platení cez internet pomocou platobných portálov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.

 

 

Ochrana osobných údajov zákazníkov – podrobné informácie

v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

1.Prevádzkovateľ elektronického obchodu www. rodinkashop.sk

   RODINKA SHOP, s.r.o.
   Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji

   IČO: 46 467 769
   – prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registrácie

2. Sprostredkovateľ
     Direct Parcel Distribution SK s.r.o. ( DPD )

     Technická 7, 821 04 Bratislava

      IČO: 35 834 498

     – prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno, priezvisko, adresu doručenia a      telefónne číslo.

 

 

3. Účel spracovania osobných údajov

– vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej   

   hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

– doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

– potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a

  prostredníctvom elektronickej pošty.

-zasielanie informačných správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

 

4. Získané osobné údaje prostredníctvom registrácie sú nasledovné:

  • Meno, priezvisko, adresa príjemcu (mesto, ulica, popisné číslo, PSČ) a doručenia, v prípade rozdielu, e-mail a telefónne číslo

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje poskytujeme iba v rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre partnerskú -kuriérska spoločnosť: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. ( DPD), Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498.  Poskytované údaje: meno, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo danej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Spoločnosť RODINKA SHOP, s.r.o. získané osobné údaje nezverejňuje.

8. Likvidácia osobných údajov
Spoločnosť RODINKA SHOP,  s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti ( list, e-mail ) od prevádzkovateľa vyžadovať:

– informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov a o zdroji získania

– odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.

–  opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom    spracovania.

–  likvidáciu jej osobných údajov

 

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. elektronickou poštou na adrese info““rodinkashop.sk písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti: RODINKA SHOP,s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.